سطح کاربر عادی

ایجاد رزومه
ایجاد نمونه کار به تعداد نامحدود
مشاهده مجموعه‌ها
مشاهده پروژه‌ها
امکان 0 انتخاب از قابلیت های زیر به دلخواه :
ایجاد مجموعه
عضویت در مجموعه
اخذ پروژه
ایجاد پروژه به تعداد نامحدود
مدت استفاده : به تعداد نامحدود
مبلغ فعالسازی : رایگان

سطح کاربر برنزی

ایجاد رزومه
ایجاد نمونه کار به تعداد نامحدود
مشاهده مجموعه‌ها
مشاهده پروژه‌ها
امکان 3 انتخاب از قابلیت های زیر به دلخواه :
ایجاد مجموعه
عضویت در مجموعه
اخذ پروژه
ایجاد پروژه به تعداد نامحدود
مدت استفاده : یکسال
مبلغ فعالسازی : 7000 تومان 4999 تومان

سطح کاربر نقره ای

ایجاد رزومه
ایجاد نمونه کار به تعداد نامحدود
مشاهده مجموعه‌ها
مشاهده پروژه‌ها
امکان 8 انتخاب از قابلیت های زیر به دلخواه :
ایجاد مجموعه
عضویت در مجموعه
اخذ پروژه
ایجاد پروژه به تعداد نامحدود
مدت استفاده : یکسال
مبلغ فعالسازی : 12000 تومان 9999 تومان

سطح کاربر طلایی

ایجاد رزومه
ایجاد نمونه کار به تعداد نامحدود
ایجاد پروژه به تعداد نامحدود
مشاهده پروژه‌ها
امکان 20 انتخاب از قابلیت های زیر به دلخواه :
ایجاد مجموعه
عضویت در مجموعه
اخذ پروژه
ایجاد پروژه به تعداد نامحدود
مدت استفاده : یکسال
مبلغ فعالسازی : 22000 تومان 19999 تومان